PGS. TS. Lê Trung Thọ

bs4.png

Trưởng khoa Giải phẫu bệnh

PGS. TS. Lê Trung Thọ

Quá trình công tác

1983- đến nay

Thành tích nổi bật

  • Là tác giả của 200 bài báo nghiên cứu công bố trong nước và quốc tế
  • Phó chủ tịch Hội GPB- Tế bào bệnh học Việt Nam
  • Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 10 năm, chiến sĩ thi đua cấp Bộ
  • Hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, thạc sĩ, BSCKII