Ban Giám đốc Bệnh viện

Frame 1290 (1).png

Thông tin chi tiết

Ban Giám đốc Bệnh viện

1. TS. BSCC. Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện

TS BSCC Đinh Văn Lượng.png

2. PGS. TS. Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện

PGS. TS. Vũ Xuân Phú.png

3. PGS. TS. Nguyễn Bình Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện.

TS BS Nguyen Binh Hoa.png

4. TS. BS. Nguyễn Kim Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện.

A Cương.png